Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://regroad.simpleflow.hu üzembentartója, a Flow-Wolf Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatás igénybevételére és annak használati módjára:

A szolgáltatás igénybevétele, valamint a honlapon történő regisztráció kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://regroad.simpleflow.hu

Szolgálatói adatok:

Flow-Wolf Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhelye / levelezési címe: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15. III. em. 35.
 • E-mail cím: info@simpleflow.hu
 • Statisztikai számjel: 14805080-6201-113-01
 • Adószám: 14805080-2-41
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Tárhelyszolgáltató: Flow-Wolf Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15. III. em. 35.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@simpleflow.hu

Igénybe vehető szolgáltatások köre, regisztráció

A RegRoad felhő alapú web-szolgáltatás, mely kiküldetési rendelvény dokumentáció létrehozására nyújt segítséget a felhasználó számára. A szolgáltatás a https://regroad.simpleflow.hu címen érhető el.

A szolgáltatás regisztráció után vehető igénybe.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni azt, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatást – Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül – fejleszteni, módosítani. Hiba esetén Felhasználó az info@simpleflow.hu e-mail címen kérhet felvilágosítást. Szolgáltató a hibát legkésőbb két munkanapon belül elkezdi elhárítani. Elháríthatatlan hiba esetén köteles erről az ügyfeleket tájékoztatni belső üzenetben.

A regisztráció érvényességének feltétele a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása.

Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem felel.

Felhasználó jogosult regisztrációját bármikor törölni, belépés után a „Saját adatok” felületen található „Felhasználó törlése” gombbal, vagy azt Szolgáltatótól kérni az info@simpleflow.hu címre küldött üzenetben.

Felhasználó adatai a törlést követően azonnal és visszavonhatatlanul eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatkezelési tájékoztatóban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint.

A szerződés a regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával jön létre.

Fizetés

A szolgáltatás díjmentes.

A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik, amennyiben:

 • a Felhasználó írásban (info@simpleflow.hu e-mail címen) jelzi, hogy regisztrációját törölni kívánja;
 • a Felhasználó maga törli a regisztrációját;
 • Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját, ha az megszegi a jelen szerződés vonatkozó részét vagy olyan általános magatartási követelményt sért, amely ellehetetleníti a szerződés fenntartását.

Tekintettel arra, hogy Felhasználók nem minősülnek „fogyasztóknak”, a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet szerinti elállási jog nem vonatkozik jelen szerződésben közreműködő felekre.

Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Igénybevétel feltételei

Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélés-szerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

Felelősség

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségén túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért. A hibaelhárítást – végzetes hiba kivételével - Szolgáltató igyekszik legfeljebb 48 óra alatt orvosolni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerverén tárolt dokumentumokért. A Felhasználónak célszerű gondoskodnia a feltöltött dokumentumok másolatáról és annak biztonságos tárolásáról.

Panaszügyintézés módja

A szolgáltatással kapcsolatos kifogásokat Szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bármelyik fél bírósági eljárást kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

Záró rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át – a Felhasználók tájékoztatása mellett.

Mellékletek:

 1. Adatkezelési tájékoztató: https://regroad.simpleflow.hu/info/Adatkezelesi

Budapest, 2020. 08. 11.